Μέτρα & Σταθμά   ::   A/C Αυτοκινήτου   ::   A/C Split   ::   Οικιακής χρήσης    ::   Επαγγελματικής χρήσης    ::   Βιομηχανικής χρήσης    ::   Εξαερισμού    ::   Ηλεκτρονικά - Αυτοματισμοί    ::   Ηλεκτροκινητήρες    ::   Συστήματα καταγραφής
 
     

Μέτρα & Σταθμά
 
ΒΑΡΟΣ /WEIGHT
  g kg      m.ton   oz lb  sh.ton    lg.ton              
1  g    1    

0,001   

1 x 10-⁶

0,0353 

0,0022   1,1 X 10-⁶   9,84 x 10-
1  kg 

1000   

1     0.001

35,27  

2,205 0,0011 9,84 x 10-
1  m ton

1 x 10-⁶

1000 3,53 x 10- 2205 1,102   0,9842
1  oz   28,35  0.0283 2,83 X 10-   1     0,0625 3,12 x 10- 2,79 x10-
1  lb    453,6     0,4536  4,54 x 10 - 16      1   0,0005 4,46 x 10-
1 sh.ton  9,07 x 10  907,2  0,9072

3,20 x 10   

2000     1     0,8929
1 lg.ton 1,02 x 10⁶ 1016 1,016     3,58 x 10  2240      1,12    1

EΝΕΡΓΕΙΑ/ENERGY

        Joule          kwh         psh       hph       kg-m       kg-cal     Btu
1 Joule     1          2,68 x 10 3,78 x 10-  3,73 x 10- 0,1020       2,38 x 10 9,48 x 10 
1 kwh  3,6 x 10⁶     1            1,360   1,341   3,67 X 10    859,84 3413
1 psh  2,65 x 10⁶   0,7355  1           0,9863    2,70 X 10 632,4  2510
1 hph  

2,68 x 10⁶  

0,7457         1,014  1     2,74 X 10 641,2      2545
1 kg-m     9,807            2,72 x10-⁶    3,7 x 10-⁶    3,65 x 10-⁶ 1      2,34 x 10- 9,29 x10-
1 kg-cal 4186    1,16 x10-     1,58 x 10-     1,56 x 10-  426,9       1        3,968
1 Btu      1055  2,93x10-       3,98 x10-    3,93 x 10- 107,6 0,252 1
1 Joule =1 watt-sec
 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ /AREA
 
         cm          m        km        in        ft     mile     
1  cm 1 1 x 10-  1 x 10⁰ 0,1550 10,8 x 10  3,86 x 10
1  m 1 x 10  1 1 x10- 1550 10,76 3,86 x 10
1  km 1 x 10⁰ 1 x10 1 1,55 x 10⁹ 1,08 x 10 0,3861
1  in 6,452 6,45 x10- 6,45 x 10⁰ 1 6,94 x 10- 2,49 x 10⁰
1  ft 929 0,0929 9,29 x10-⁸ 144 1 3,59 x10-
1  mile        2,59 x 10⁰ 2,59 x10- 2,590 4,01 x10⁹ 2,79 x 10 1
 

ΜΗΚΟΣ /LENGTH

          cm          m            km             in          ft        yard        mile
1  cm 1 0,01 1x 10- 0,3937 0,0328 1,09 x10- 6,21 x 10⁶
1  m 100 1 0,001 39,37 3,281 1,094 6,21 x 10-
1  km 1 x 10 1000 1 3,94 x 10  3281 1094 0,6214
1  in 2,54 0,0254 2,54 x10- 1 0,0833 0,0278 1,58 x 10-
1  ft 30,48 0,3048 3,05 x 10- 12 1 0,333 1,89 x 10-
1  yard 91,44 0,9144 9,14 x 10- 36 3 1 5,68 x 10-
1  mile 1,61 x 10 1609 1,609 6,34 x 10  5280 1760 1

ΟΓΚΟΣ/VOLUME

         cm³       dm³           m³          in³         ft³         yd³
1  cm³ 1 0,001 1 x 10⁶ 0,061 3,53 x 10 1,31 x 10⁶
1  dm³ 1000 1 0,001 61,02 0,035 1,31 x 10³
1  m³ 1 x 10⁶ 1000 1 6,1 x 10  35,31 1,308
1  in³ 16,39 0,0164 1,64 x 10- 1 5,79 x 10- 2,14 x 10
1  ft³ 2,83 x 10  28,32 0,0283 1728 1 0,0370
1  yd³ 7,65 x 10 764,5 0,7645 4,67 x 10  27 1

ΠΙΕΣΗ /PRESSURE

       atm           at             psi            torr          bar
1  atm 1 1,0332 14,7 760 1,0132
1  at    0,9678 1 14,2 735,56 0,9807
1  psi 0,068 0,07 1 51,715 0,0689
1  torr 1,32 x 10-³ 1,35 x 10-³ 0,0193 1 1,33 x 10-³
1  bar 0,9869 1,0197 14,504 750,06 1

1 atm = 760 mm Hg (0° C)   1 Torr = 1mm Hg (0° C)
1 at = 1 Kg/cm²                 1 bar = 10
dynes/cm²

ΤΑΧΥΤΗΤΑ/VELOCITY

         cm/sec        km/hr        in/sec         ft/min            mph
1  cm/sec 1 0,036 0,3937 1,968 0,0224
1  km/hr 27,78 1 10,94 54,68 0,6214
1  in/sec 2,54 0,0914 1 5 0,0568
1  ft/min 0,5080 0,0183 0,2 1 0,0114
1  mph 44,7 1,609 17,6 88 1

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ/CAPACITY

         Liter       US.fl.oz       lmp.fl.oz       lmp.pint        US.gal        lmp.gal
1 Liter 1 33,81 35,3 1,76 0,2642 0,22
1 US.fl.oz 0,0296 1 1,041 0,052 0,0078 0,0065
1 lmp.fl.oz 0,0284 0,9607 1 0,05 0,0075 0,0062
1 lmp.pint 0,5682 19,21 20 1 0,1501 0,125
1 US.gal 3,785 128 133,2 6,662 1 0,8327
1 lmp.gal 4,546 153,7 160 8 1,201 1

Όπου " ⁶ " =  "Εις την έκτη"

Ψυκτικές Μηχανές - Service

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΨΥΚΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
Από την εργασία “ΣΕΡΒΙΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ” του Ε. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ

Ξεκίνημα του ψυκτικού συστήματος

Για να ξεινήσει ένα ψυκτικό σύστημα από κράτηση - όπως μετά από επισκευή, συντήρηση, κλπ. - πρέπει ν' ακολουθήσετε μια σειρά από χειρισμούς ώστε ν αποφευχθεί η προϋπόθεση ανωμαλίας, προβλήματος ή βλάβης. Αν ακολοθησετε βαθμιαία τους χειρισμους που ακολουθούν, το σύστημα θα ξεκινήσει  και οι ανωμαλίες που θα παρουσιαστούν θα οφείλονται σε άλλες αιτίες που περιγράφονται και εξετάζονται χωριστά.

 1. Τις τελευταίες 6 ώρες πριν από το ξεκίνημα να είναι ανοιχτός ο γενικός διακόπτης του συμπιεστή που θα ξεκινήσει (ή των συμπιεστών πυ θα ξεκινήσουν).

 2. Εξετάστε τη στάθμη λαδιού στην ελαιολεκάνη (κάρτερ). Η  στάθμη του λαδιού πρέπει πάντα να φαίνεται στο γυάλινο δείκτη.

 3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις των αυτοματισμών ασφαλείας και λειτουργίας (θερμοστάτες, πρεσοστάτες κλπ.) οτι δε θα έχουν αλλαχθεί και βρίσκονται στην ακριβή θέση ρύθμισης.. Έτσι θα αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις.

 4. Ξεκινήστε τους ανεμιστήρες ή τις αντλίες για τη ψύξη του συμπυκνωτή (κοντένσερ).

 5. Ανοίξτε όλες τις βάνες αποστολής και επιστροφής, αυτό σημαίνει οτι πρέπει ν' ανοιχτούν οι βάνες του ψυκτικου κυκλώματος που είναι πρίν και μετά το φίλτρο, πριν και μετά τις εκτονωτικές βαλβίδες.

Μήν ανοίγετε τα By pass των εκτονωτικών βαλβίδων ποτέ.

 Εξυπακούεται οτι θ' ανοιχτούν οι βάνες του κυκλώματος που θα λειτουγήσει.

 1. Ανοίξτε τους διακόπτες (θέση ΟΝ) ηλεκτροδότησης των ανεμιστήρων των εξατμιστών (στοιχείων) που θα λειτουργλησουν.

 2. Ξεκινήστε το συμπιεστή βάζοντας το διακόπτη στη θέση  αν ο συμπιεστής έχει  ρύθμιση χωρητικότητας (capacity Control) και η θέση 1 είναι η μικρότρη ικανότητα εκτοπίσματος (Minimum Capacity) του συμπιεστή ( αν ο σχεδιασμός λειτουργίας του συστήματος  έχει προβλέψει  και χειροκίνητο έλεγχο του εκτοπίσματος του συμπιεστή) και παρατηρήστε την πίεση αναρρόφησης του λαδιού.

 3. Ανοίξτε τη βάνα αναρρόφησης του συμπιεστή  παρακολουθώντας τις πιέσεις.

 4. Ανοίξτε τη χειροκίνητη βάνα υγρού στην αποστολή για τη ψύξη του λαδιού (αν υπάρχει).

 5. Ανοίξε το δικόπτη ρευματοδότησης της ηλεκτρομαγνητικής ενός κυκλώματος που θα λειτουργήσει.

 6. Αυξήστε προοδευτιά την ικανοτητα του συμπιεστή παρατηρώντας όλα τα στοιχεία λειτουργίας, όπως τις πιέσεις, τη στάθμη λαδιού στο κάρτερ, το αμπερόμετρο και τις θερμοκρασίες αναρρόφησης και κατάθλιψης και ανοίξτε προοδευτικά τους διακόπτες ρευματοδότησης των ηλεκτρομαγνητικών των εξατμιστών που θα λειτουργήσουν.

 7. Ελέξτε οτι το λάδι επιστρέφει απο τον ελαιοδιαχωριστή (προσοχή όσο το δυνατόν) μήπως εμποδίζεται στην ηλεκτρομαγνητική ή το φίλτρο (αν υπάρχουν). Ο σωλήνας επιστροφής του λαδιού φυσιολογικά π΄ρεπει να είναι ζεστός.

ΜΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΕΤΕ το συμπιεστή πριν ισορροπήσει  η λειτουργία του συστήματος.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
(Μέχρι ένα μήνα)

Για σταμάτημα του συστήματος μέχρι ένα μήνα πρέπει να αφήσετε όσο το δυνατον λιγότερο ψυκτικό ρευστό εκτός συλλέκτη. Για να γίνει αυτό και εφόσον λειτουργεί το σύστημα κάντε τους παρακάτω χειισμούς.

 1. Κλείστε το διακόπτη (θέση OFF) ρευματοδότησης ηλκτρομαγνητικής του κυκλώματος (ή των κυκλωμάτων) που λειτουργεί. Μειώστε στο ελάχιστο  την ικανότητα (capacity) του συμπιεστλη και αφήστε να λειτουργήσει μέχρι η πίεση  να πέσει στο 0.

 2. Κλείστε τη βάνα υγρού μετά το φίλτρο. Σταματήστε το συμπιεστή και κλείστε τις βάνες κατάθλιψης, αναρρόφησης και υγρού  για τη ψύξη του λαδιού και το γενικό διακόπτη.

 3. Σταματήστε τις αντλίες και τους ανεμιστήρες.

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Για το σταμάτημα του συστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα εφόσον γίνουν οι χειρισμοί της περίπτωσης σταματήματος για μικρό χρονικό διάστημα κλείστε όλες τις βάνες του συστήματος.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Καθημερινά και εφόσον λειτουργεί το σύστημα πρέπει να ελέγχονται:

 1. Η στάθμη του λαδιού στο συμπιεστή.

 2. Η επιστροφή του λαδιού στο συμπιεστή από το διαχωριστή.

 3. Η πίεση του λαδιού.

 4. Οι πιέσεις αναρρόφησης και κατάθλιψης.

 5. Οι θερμοκρασίες αναρρόφησης και κατάθλιψης.

 6. Η θέση ρύθμισης των οργάνων λειτουργίας

 7. Η ροή του νερού ή του αέρα στο συμπυκνωτή.

 8. Η λειτουργία των ανεμιστήρων και των ηλεκτρομαγνητικών.

 9. Η λειτουργία των εκτονωτικών βαλβίδων.

SΕRVICE ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Όταν ξεκινά και λειτουργεί ένα ψυκτικό σύστημα πρέπει να ελέγχονται όλα τα στοιχεία του συστήματος.
Ο συμπιεστής (συμπιεστές) και ο συμπυκνωτής (συμπυκνωτές) πρεπει να καλύπτουν τις ανάγκες (φορτία), τα ασφαλιστικά όργανα να είναι σωστά ρυθμισμένα, οι εξατμιστές να λειτουργούν με φορτίο και :

 • η επιθυμητή θερμοκρασία στο θάλαμο (θαλάμους) πρέπει να διατηρήται

 • η πίεση λαδιού και η θερμοκρασία κατάθλιψης να είναι σωστές.

 • η πίεση κατάθλιψης (συμπύκνωσης) πρέπει να μην είναι πολύ μεγάλη.

και εκτός αυτών το σύστημα πρέπει να λειτουργεί σωστά και με ακριβές ενδείξεις.

Το σχέδιο SERVICE που ακολουθεί δίνει μερικές γενικές κατευθύνσεις για να διατηρείται σε καλή κατάσταση το σύστημα και να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του. Οι εξαιρετικές (special) οδηγίες πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά.

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Πίεση και Θερμοκρασία Πίεσης
συμπυκνωτή
(κατάθλιψης)
  Αν η πίεση στο συμπυκνωτή έιναι μεγαλύτερη της φυσιολογική βρείτε την αιτία και διορθώστε την ψύξη του συμπυκνωτή
Θερμοκασία
κατάθλιψης
Ημερήσια Φυσιολογική θερμοκρασία έιναι όταν είναι σύμφωνα με τις οδηγίες.
Πίεση
αναρρόφησης
  Διάβασε τον πίνακα ******* για τη ρύθμιση των πιέσεων
Φίλτρα Φίλτρα:
 • στη γραμμή υγρού
 • αναρρόφησης στο
  συμπιεστή
 • στην εκτονωτική βαλβίδα
 • επιστροφής λαδιού
Καθαρίστε αν είναι αναγκαίο Σκόνη και άλλα ξένα σώματα στο κύκλωμα ίσως εμποδίζουν την αποστολή ψυκτικού ρευστού.
Αν η είσοδος του φίλτρου είναι ζεστή και η έξοδος του κρύα το βούλωμα του φίλτρου έιναι η αιτία.
Φίλτρου ελαίου   Καθαρίστε το στην αλλαγή του λαδιού.
Αλλάξτε το χάρτινο φίλτρο στη γενική επικευή του συμπιεστή.

 

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αφύγρανση Υγρασία στο δείκτη ροής και υγασίας (R12, R22, R502) Aν είναι αναγκαίο Αρκετές εγκαταστάσεις έχουν δείκτη ροής και υγρασίας, όπου το χρώμα αλλάζει απο πράσινο σε κίτρινο, εξαιτίας της ύπαρξης υγρασίας στο κύκλωμα.
Αλλάξτε το αφυγραντικό μέχρι να επανέλθει το πράσινο χρώμα στο δείκτη.
Ψυκτικό Γέμισμα με υγρό ψυκτικό   Η έλλειψη ψυκτικού ρευστού από το κύκλωμα είναι η αιτία της μειωμένης απόδοσης του συστήματος. Η μεγάλη θερμοκρασία της καάθλιψης είναι ένα σύμπτωμα.
Ρευστό Έλεγχος διαρροών ψυκτικού ρευστού Περιοδικά Ελέγξτε κατά διαστήματα το κύκλωμα για διαρροές.
Οι φλάτζες και συνδέσεις χαλαρώνουν κατά τη διάρκεια της αρχικής λειτουργίας. Ξανασφίξτε τις.
Αυτοματισμοί Ασφαλιστικά.
Αυτοματισμοί
λειτουργίας.
Σηματοδότες
ALARM
Περιοδικά Ξαναρυθμίστε τη θέση (ρύθμιση) λειτουργίας και ελέγξτε οτι λειτουργούν.
Αλλάξτε τις χαλασμένες επαφές των αυτόματων διακοπτών.
  Στυπιοθλίπτης   Σταματήστε τον συμπιεστή και ελέγξτε το Στυπιοθλίπτη για τυχόν διαρροές. Για τα ψυκτικά ρευστά  R12 R22 R502 (αλογονοπαράγωγα) ψάξτε με λυχνία HALIDE (λάμπα), για R717 (Aμμωνία) με χαρτι φαινόλης

 

 

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συμπιεστής Βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης   Ένας έλεγχος των βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης γίνεται εύκολα με το σταμάτημα του συμπιεστή, κλείσιμο της βάνας κατάθλιψης και παρακολούθημα των μανομέτρων για γρήγορη εξισορρόπηση των πιέσεων.
Ηλεκτροκινητήρες Λίπανση ηλεκτροκινητήρων Περιοδικά Καθαρίστε και λιπάνετε τους ηλεκτροκινητήρες του συστήματος ακολουθώντας τις οδηγίες. Για θερμοκρασίες μικρότερες από -15°C xχρησιμοποιήστε ειδικο λιπαντικό (γράσσο για ψύξη)
  Σύνδεση κινητήρα και συμπιεστή   Ελέγξτε το κόπλερ. Αν απρουσιάζει ανωμαλία ακολουθήστε τις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή.
Τεντώστε ή αλλάξτε τους ιμάντες που γλιστρούν.
Συμπυκνωτής Ο συμπυκνωτής δεν ψύχεται Περιοδικά Εξακριβώστε την ψύξη των ψυκτικών. Ελέγξτε την έξοδο του(των) συμπυκνωτών Ελέγξτε για σκόνη, λάσπη, άλατα και άλλες βρωμιές στα τοιχώματα του συμπυκνωτή.
Συμπιεστής Βαλβίδες αναρρόφησης και κατάθλιψης   Ένας έλεγχος των βαλβίδων αναρρόφησης και κατάθλιψης γίνεται έυκολα με το σταμάτημα του συμπιεστή, κλείσιμο της βάνας κατάθλιψης και παρακολούθημα των μανομέτρων για γρήγορη εξισσορόπηση των πιέσεων.

 

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ηλεκτροκινητήρες Λίπανση ηλεκτροκινητήρων Περιοδικά Καθαρίστε και λιπάνετε τους ηλεκτροκινητήρες του συστήματος ακολουθώντας τις οδηγίες. Για θερμοκρασίες μικρότερες από -15°C xχρησιμοποιήστε ειδικο λιπαντικό (γράσσο για ψύξη)
  Σύνδεση κινητήρα και συμπιεστή   Ελέγξτε το κόπλερ. Αν απρουσιάζει ανωμαλία ακολουθήστε τις ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή.
Τεντώστε ή αλλάξτε τους ιμάντες που γλιστρούν
Συμπυκνωτής Ο συμπυκνωτής δεν ψύχεται Περιοδικά Εξακριβώστε την ψύξη των ψυκτικών. Ελέγξτε την έξοδο του(των) συμπυκνωτών Ελέγξτε για σκόνη, λάσπη, άλατα και άλλες βρωμιές στα τοιχώματα του συμπυκνωτή.
  Διάβρωση 4 φορές το λιγότερο το χρονο Οι συμπυκνωτές θαλάσσης προστατεύονται από τη διάβρωση της ηλεκτρόλυσης με πλάκες τσίγκου που έχουν προσαρμοστεί στα καπάκια. Η καλή επαφή ανάμεσα στις πλάκες και τα καπάκια είναι προϋπόθεση της καλής λειτουργίας
Εξατμιστής Πάγωμα   Κατά την αδιάκοπη λειτουργία σε χαμηλές θερμοκρασίες σκεπάζεται με πάγους όλος ο εξατμιστής (στοιχείο). Κάνε απόψυξη ότν χρειάζεται
 
 

 

ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-SERVICE

ΨΥΚΤΕΛΑΙΟ  -ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΔΙ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗ 

 Πρωταρχικα, το ψυκτελαιο πρεπει να εχει ικανοποιητικη λιπαντικη ικανοτητα ακομα και στις συγκριτικα μεγαλες θερμοκρασιες που μπορει να προκυψουν κατα την συμπιεση.

Το ψυκτελαιο πρεπει να μην καρβουνιαζει στις μεγαλες θερμοκρασιες και στις χαμηλες θερμοκρασιες, που μπορει να προκυψουν, να διατηρει σταθερα χαρακτηριστικα, να μην παγωνει, να μην σχηματιζει στερεα παραφινη η να μην αφηνει κατακαθια κεριου. Το ψυκτελαιο, μονο του η αναμιγμενο με ψυκτελαιο, μονο του η αναμιγμενο με ψυκτικο ρευστο, δεν πρεπει να εχει διαβρωτικη ιδιοτητα.

 Τα ψυκτελαια που αναφερονται στις οδηγιες εχουν ικανοποιητικες ιδιοτητες και καλα χαρακτηριστικα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ  ΨΥΚΤΕΛΑΙΟΥ  ΣΤΟΥΣ  ΣΥΜΠΙΕΣΤΕΣ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

1. Χρησιμοποιηστε μονο φρεσκο και καθαρο ψυκτελαιο,αναγνωρισμενης βιομηχανιας.Σε ψυκτικα συστηματα Αμμωνιας ποτε μην χρησιμοποιησετε ψυκτελαιο απο αφελαιωση των εξατμιστων (στοιχειων )

2. Αποφυγετε οσο μπορειτε περισσοτερο την αναμιξη διαφορετικων τυπων λαδιου. Η αναμιξη διαφορετικων τυπων λαδιου μπορει να δωσει κατωτερο τυπο απο τον καθενα χωριστα. Αναμιξη διαφορετικων τυπων λαδιου, ισως γινει η αιτια να σχηματιστουν κατακαθια στις βαλβιδες και τα φιλτρα .

3. Αν ειναι απολυτα αναγκαιο ν' αλλαξετε τυπο λαδιου, πρεπει ν' αλλαχτει ολο το ψυκτελαιο του συμπιεστη και αν μπορει να γινει αφελαιωση του κυκλωματος, για να μην μεινει καθολου παλιο λαδι στο κυκλωμα και γινει μιγμα με το καινουργιο.

4. Χρησιμοποιηστε ψυκτελαιο που παραδοθηκε με την αρχικη λειτουργια του συμπιεστη και αποφυγετε οσο μπορειτε τις αλλαγες.

5.Το ψυκτελαιο πρεπει να ειναι απαλλαγμενο απο υγρασια, που ενδεχεται να ειναι η αιτια διακοπων και διαβρωσεων . Ειναι λοιπον φρονιμο ν' αγοραζετε το ψυκτελαιο σε δοχεια με μεγεθος τετοιο που η ποσοτητα που περιεχουν να ειναι αρκετη για ενα ή το πολυ δυο γεμισματα του συμπιεστη. Διατηρειστε τα δοχεια με το ψυκτελαιο προσεχτικα κλεισμενα.Αν δεν χρησιμοποιησετε ολο το περιεχομενο ενος δοχειου, διατηρειστε το σε ζεστο μερος στεγανα κλεισμενο για την αποφυγη απορροφησης υγρασιας.

6. Μετα την προσεχτικη αναγνωση των προηγουμενων αν εχετε αμφιβολιες σχετικα με τον τυπο του λαδιου που πρεπει να χρησιμοποιησετε ειναι προτιμοτερο να ερθετε σε επικοινωνια με τον κατασκευαστη του συμπιεστη παρα να χρησιμοποιησετε καποιο ψυκτελαιο.

7. Μετα τις 100 πρωτες ωρες λειτουργιας του συμπιεστη ειναι προτιμοτερο ν' αλλαξετε το ψυκτελαιο του.Η αλλαγη ειναι επιθυμητη και μετα τις πρωτες 1000 ωρες λειτουργιας, αλλα δεν ειναι απαραιτητη.

Οταν κανετε αλλαγη λαδιου, να καθαριζετε παντα το καρτερ χρησιμοποιωντας δερμα (ποτέ πανιά ή στουπιά ).Γεμιστε το καρτερ μεχρι την μεση του δεικτη  σταθμης  λαδιου, με φρεσκο και καθαρο ψυκτελαιο που προμηθευτηκατε απο αναγνωρισμενη εταιρια.

Οι αλλαγες του ψυκελαιου ειναι απαραιτητες οταν εχει αλλαξει το χρωμα του λαδιου στο καρτερ, στη γενικη επιθεωρηση του συμπιεστη (general service) και καθε φορα που ανοιγεται ο συμπιεστης.Στις εγκαταστασεις αμμωνιας πρεπει να γινονται απαραιτητα καθε χρονο.  

 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Α. ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Οι βασικες αιτιες διακοπης της λειτουργιας του συστηματος ειναι

1. Ανωμαλος ελενχος στην τροφοδοτηση του αξατμιστη με ψυκτικο.

2. Υγρασια.

3. Αερας.

4. Παγοφραγμοι.

5. Μεταλλικα  ρινισματα και λασπη.

6. Σιδηροσκουριες.

7. Χαλκοσκουριες.

8. Διαρροες ψυκτικου ρευστου απο το κυκλωμα.

Στη συνεχεια δινονται μερικες πληροφοριες για το πως θα προφυλαξετε το ψυκτικο κυκλωμα απο τις βρωμιες και ταυτοχρονα και πολυ ευκολα να κανετε τον καθημερινο ελεγχο του συστηματος.

Β.ΚΕΝΟ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Πριν εξαρμωσετε (λυσετε ) καποιο εξαρτημα του κηκλωματος, για να κανετε ελεγχο ή επισκευη, πρεπει να μαζεψετε το ψυκτικο ρευστο στο συλλεκτη υγρου (receiver).Για να γινει , ακολουθηστε την παρακατω διαδικασια.

1. Ανοιξτε τις βανες αναρροφησης και καταθλιψης του συμπιεστη.

2. Κλειστε τη βανα του υγρου που ειναι μετα το συλλεκτη (ή το συμπυκνωτη οταν δεν υπαρχει συλλεκτης ) για να κρατηθει ολο το ρευστο. Πιθανον να χρειαστει ν' ανοιχτουν οι ηλεκτρομαγνητικες χειροκινητα  ή να μπει ο θερμοστατης σε χαμηλοτερη θερμοκρασια ωστε το ψυκτικο που βρισκεται  στις γραμμες μετα τον συλλεκτη να περναει χωρις να σταματα. Αν χρησιμοποιειται βαλβιδα σταθερης πιεσης  εξατμισης να ρυθμιστει για πιεση ιση με την ατμοσφαιρικη.

3. Ξεκινηστε το συμπιεστη. Βραχυκυκλωστε τον πρεσοστατη χαμηλης.

4. Παρατηρηστε την πιεση χαμηλης στο μανομετρο του συμπιεστη. Οταν η πιεση της αναρροφησης γινει ιση με την ατμοσφαιρικη σταματηστε το συμπιεστη και κλειστε αμεσως τη βανα καταθλιψης του συμπιεστη. Αν υπαρχει βανα στη γραμμη επιστροφης  ψυκτελαιου απο τον ελαιοδιαχωριστη στο καρτερ πρεπει να κλειστει.

5. Αν στην εισοδο του συλλεκτη υπαρχει βανα κλειστε την.

Κλειστε την βανα (αν υπαρχει )στον εξισωτη πιεσεων καταθλιψης-συλλεκτη υγρου.

Μετα απο ολα αυτα,πρακτικα εχει απομονωθει ολο το υγρο ψυκτικο στο συλλεκτη υγρου.

   ΠΡΟΣΟΧΗ

Ο συλλεκτης υγρου δεν πρεπει ποτε να γεμιζει τελειως με υγρο ψυκτικο. Πρεπει τουλαχιστο 10% της χωρητικοτητας του να μενει για αεριο.

Μια ελαχιστη πιεση ψυκτικου πρεπει να μεινει στους σωληνες του κυκλωματος και ετσι θα αποφευκτει η εισοδος στο κυκλωμα αερα και εργασιας.

Γ.ΕΞΑΡΜΩΣΗ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  ΧΩΡΙΣΤΑ

 Για την αποφυγη οξειδωσεων του κυκλωματος κατα την διαρκεια επισκευης  συστηνουμε ν' ακολουθησετε τους παρακατω κανονες.

1.Μην λυνετε καποιο εξαρτημα αν δεν ειναι αναγκαιο.

2. Οταν προκειται ν' ανοιχτει το κυκλωμα πρεπει  να εχει πιεση ασημαντα μεγαλυτερη της ατμοσφαιρικης.

3.ΠΡΟΣΟΧΗ  Αν ενα μερος ή ολο το κυκλωμα ειναι πιο κρυο απο το περιβαλλον μην ρισκαρετε το ανοιγμα του κυκλωματος.Το κυκλωμα πρεπει να ειναι ζεστο για να ανοιχτει.

4. Μην ανοιγετε ταυτοχρονα δυο κομματια του κυκλωματος.

5. Τ΄ανοιγμενα σημεια του κυκλωματος πρεπει να ειναι σκεπασμενα με λαδοχαρτο ή κατι παρομοιο.

6. Παρατηρηστε στους αφυγραντηρες μηπως εχουν πολυ υγρασια.

Μετα απο μια μικρη επιθεωρηση ή επισκευη, ο αερας και η υγρασια ν' αφαιρεθουν με προσεχτικο ζεσταμα του εξαρτηματος που λυθηκε και να γινει εξαερωση με ψυκτικο πριν το τελικο σφιξιμο της συνδεσης.

Σε περιπτωση μεγαλης επισκευης ειναι πολυ αναγκαιο να γινει κενο στο κυκλωμα μετα τον ελεγχο των διαρροων, πριν γινει ξαναγεμισμα με ψυκτικο υγρο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ       Καθε ανοιγμα του συμπιεστη (ιδιως του καρτερ ) συνιστουμε να συνοδευεται με αλλαγη του ψυκτελαιου του συμπιεστη,μετα απο καλο  καθαρισμο του καρτερ.

Δ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ

Κατα το ξεκινημα μιας νεας ψυκτικης εγκαταστασης ή μετα απο λεπτομερη ελεγχο και μεγαλη επισκευη, ολο το κυκλωμα πρεπει να δοκιμαστει με ελεγχο αντοχης και διαρροων με Αζωτο (ποτε με οξυγονο γιατι με το ψυκτελαιο θα γινει εκρηξη )σε πιεση 20% πιο μεγαλη απο την μεγαλυτερη πιεση λειτουργιας.

Η υψηλη και χαμηλη πλευρα μπορουν να ελεγχθουν χωριστα καθε μια για διαρροες.Ολες οι συνδεσεις και συγκολλησεις πρεπει να ελεγχθουν με παχια σαπουναδα.

Ε.ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Ισως η πιο συνηθισμενη αιτια διακοπων της λειτουργιας του ψυκτικου συστηματος ειναι η υγρασια. Μια επιμελημενη , υπομονετικη και με πεισμα αφυγρανση  του κυκλωματος ειναι αναγκαια απαραιτητη και επιβεβλημενη.

Για να γινει καλη αφυγρανση πρεπει να χρησιμοποιειται αντλια κενου,γεματη με φρεσκο, αγνο και απαλλαγμενο απο υγρασια λαδι.Η αντλια πρεπει να συνδεθει στο κλειστο κυκλωμα του συστηματος με σωληνα που δεν ειναι και πολυ μικρης διατομης.Πριν αρχισει να λειτουργει η αντλια πρεπει το κυκλωμα να μην εχει πιεση και οταν θα εχει αφαιρεθει ο αερας με την αντλια, τοτε αρχιζει η αφυγρανση.

Το κενο πρεπει να συνεχιζεται μεχρι να γινει η απολυτη πιεση στο κυκλωμα 5-7 MM Hg.Το κενο πρεπει να γινεται με μικροτερη θερμοκρασια περιβαλλοντος(και ιδιως του συστηματος)10°c δεδομενου οτι η θερμοκρασια βρασμου σε απολυτη 5-7 mm Hg για το νερο ειναι περιπου 1-6°c.

Μετα απο ολα αυτα πρεπει να επιμεινετε σε δημιουργια κενου 5-7 mm Hg ωστε να περιοριστει η υγρασια στο ελαχιστο και να αποφευχθουν οι ανωμαλιες κατα τη λειτουργια.

 1.Α.1   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η πειρα εχει δειξει οτι η διαφορα στην πιεση και τη θερμοκρασια σε ενα ψυκτικο συστημα εχουν ενα περιορισμενο πεδιο διακυμανσης που εξαρταται απο:

-την πτωση της πιεσης στους σωληνες

-τα χαρακτηριστικα του συμπιεστη

-τα χαρακτηριστικα του συστηματος εκτονωσης και

-ισως απο την υποψυξη και την υπερθερμανση του ψυκτικου ρευστου.

 Κυριως η πιεση της αναρροφησης και η πιεση της συμπυκνωσης και οι θερμοκρασιες του αεριου της αναρροφησης και της καταθλιψης ειναι που μας δινουν τη σαφη εικονα της λειτουργικης καταστασης που βρισκεται το ψυκτικο συστημα.

Συχνα ειναι δυνατον απο μια εντελως μικρη εναλλαγη στις διαφοροποιησεις των πιεσεων και θερμοκρασιων να δημιουργησει αξιοσημειωτη μεταβολη στη λειτουργικη κατασταση.

Η εφαρμογη (χρησιμοποιηση ) του λογικου πινακα διαγνωσης των ανωμαλιων παρουσιαζει ενα εξοχο παραδειγμα του πως η αναγνωση των πιεσεων και θερμοκρασιων χρησιμοποιουνται για την ταξινομηση των πιθανων λειτουργικων
 

 
         
         
         

 

Μηλιαράκη 17 - Κάτω Πατήσια, 111 45, Αθήνα, Τηλ.: 210-22.80.384, 22.86.268, Fax: 210-22.81.026, george@soldatos.gr
Σπάρτακου 6 - Καλλιθέα, 176 76, Αθήνα, Τηλ.: 210-34.61.963, 34.59.269, Fax: 210-34.27.021, spyros@s-soldatos.gr
Copyright © 2008 - soldatos.gr - All Rights Reserved.


Art Internet Design

Φυσικό Αέριο, Θέρμανση, Κλιματισμός, Υδραυλικά. κατασκευή - εγκαταστάσεις - πωλήσεις - μελέτες - επισκευές.
Κλιματιστικά, Daikin, Συστήματα θέρμανσης, υδραυλικών, ηλιακά, Καυστήρες πετρελαίου, Θερμαντικά σώματα, Διακόπτες σωμάτων, Δεξαμενές πολυαιθυλενίου, Αυτονομίες, Καμινάδες, Κυκλοφορητές, Δοχεία Διαστολής, Θερμοσίφωνες, Ηλιακά, Ταχυμπόιλερ λεβητοστασίου, Όργανα θέρμανσης Επιτοίχιοι λέβητες, Εξαρτήματα καμινάδος, Καυστήρες Αερίου, Μελέτη Φυσικού αερίου, Split τοίχου, Δαπέδου/οροφής, Κασσέτες, Οροφής/τοίχου, Τύπου αεραγωγού, Συστήματα νερού, Εξαρτήματα σιδηροσωλήνας, Εξαρτήματα Ορειχάλκινα, Εξαρτήματα χάλκινα, Σωλήνες, Μονώσεις, Mπαταρίες, Στηρίγματα, Αναλώσιμα, Κόλλες, Καθαριστικά, Σπιράλ

 
Εταιρικό προφίλ Προϊόντα Βασικές Αρχές E-shop Δελτία Τύπου Επικοινωνία