Κεντρική  >>  Προϊόντα  >>  Αναλώσιμα  >>  Ψυκτικά υγρά
  Ψυκτικά υγρά
 

H παγκόσμια νομοθεσία έχει ξεκινήσει από το ΠεριΒαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environmental Programme n UNEP) και σκοπός της είναι να ελαττώσει την καταστροφή του στρώματος του όζοντος. Το πρωτόκολλο του Montreal εγκρίθηκε το 1987 με σκοπό να ελέγξει την παραγωγή των υπεύθυνων ουσιών για την καταστροφή του στρώματος του όζο­ντος μεταξύ των οποίων είναι και τα CFC, HCFC. 

Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ έχει την πρόληψη τόσο να κατευθύνει όσο και να ελέγξει μελλοντικές τεχνικές και οικονομικές μελέτες.
 Επίσης, στις αρχές του '90, υπήρξαν και άλλες συνθή
κες όπως τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου (1990), Κοπεγχάγης (1992) και Βιέννης (1995).

H παγκόσμια νομοθεσία έχει ξεκι
νήσει από το ΠεριΒαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών

(United Nations Environmental Programme n UNEP) και σκοπός της είναι να ελαττώσει την καταστροφή του στρώματος του όζοντος. Το πρωτόκολλο του Montreal εγκρίθηκε το 1987 με σκοπό να ελέγξει την παραγωγή των υπεύθυνων ουσιών γιατην καταστροφή του στρώματος του όζοντος μεταξύ των οποίων είναι και τα CFC, HCFC. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ έχει την πρόλπψη τόσο να κατευθύνει όσο και να ελέγξει μελλοντικές τεχνικές και οικονομικές μελέτες. Επίσπς, στις αρχές του '90, υπήρξαν και άλλες συνθήκες όπως τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου (1990), Κοπεγχάγπς (1992) και Βιέννπς (1995).

Τ α CFC, τα οποία έχουν την υψηλότερη ικανότπτα Καταστροφής του Οζοντος (Ozone Depletion Performance n ODP), σταδιακά καταργήθπκαν από 1 lαν. 1996. Σήμερα, οι μόνες ποσότπτες ψυκτικών μέσων που μπορούν να αντικαταστήσουν υπάρχοντα μπχανήματα που χρπσιμοποιούν CFC είναι αυτές που είχαν αποθπκευτεί σε αποθπκες πριν το 1996 n αυτές που διασώθπκαν από άχρπστα n παροπλισμέ­να μπχανήματα (ανακυκλωμένο ψυκτικό μέσο, δπλαδή). Παρ' όλα αυτά, μπχανή­ματα που ήδπ χρπσιμοποιούν CFC επι­τρέπεται να παραμείνουν σε λειτουργία.

Η χρήσπ των HCFC (το πιο διαδεδομένο από όλα είναι το HCFC-22 n R-22 το οποίο χρπσιμοποιείται εδώ και 60 χρόνια) έχουν κυριολεκτικά κατακτήσει την Βιομηχανία κλιματισμού όχι μόνο σε ψύκτες και αντλίες θερμότπτας αλλά και σε μικρά κλιματιστικά επίσης. Η κατανάλωση των ψυκτικών αυτών μέσων έχει περιορι­στεί από το 1996 σε διάφορες Βαθμίδες.

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Οργανισμό Προοτασίας Περιβάλλοντος (Enviromlental Protection Agency n ΕΡΑ) και όσον αφορά την σταδιακή κατάργηση των διαφόρων ψυκτικών μέσων HCFC, η πρόταση του στην συνάντηση της Κοπεγχάγης είναι αυτή που φαίνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Κατάργηση των HCFC σύμφωνα με ΕΡΑ
HCFC ODP Τέλος χρήσης σε καινούρια μηχανήματα Τέλος χρήσης για συντήρηση Τέλος παραγωγής
141b 0,1 - - 2003
142b 0,07 - - 2010
22 0,05 2010 2020 2020
123 0,02 2020 2030 2030

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν υιοθετήσει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Ετσι, αντλίες θερμότπτας με χρήση του HCFC-22 θα σταματήσουν να παράγονται πέρα απ' το τέλος του 2003, n παραγωγή των ψυκτών θα σταματήσει πλήρως πέρα από τα μέσα του 2002 ενώ η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των μη­χανημάτων αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλή του 2008.

Παγκόσμια Νομοθεσία κατά της Παγκόσμιας Μεταβολής του Κλίματος

Οι συναντήσεις του Ρίο (1992) αλλά και του Κυότο (1997) δεν έχουν καταλήξει σε κάποια παγκόσμια και οριστική νομοθεσία αλλά μόνο σε γενικούς κανόνες και προτάσεις για την μείωση της παραγωγής των ανά περίπτωση υπεύθυνων αερίων. Τα πιο γνωστά αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκππίου είναι μεταξύ άλλων το CO2, μεθάνιο και ΝΟx. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι π καύση των συμβατικών καυσίμων είναι ο κύριος παράγοντας για την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό προέρχεται από αυτοκίνπτα και λεωφορεία, από εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, γραφεία και κατοικίες. Ενας από τους μεγαλύτερους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας, n Βιομηχανία HVACR είναι και πάλιστο στόχαστρο της παγκόσμιας νομοθεσίας σε θέματα της Παγκόσμιας Μεταβολής Κλίματος.

Οπως με το ODP έτσι και εδώ, κάθε ψυκτικό μέσο έχει ένα μέτρο σύγκρισης: το Δυναμικό ΕπιΒάρυνσης του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (Global Warming Potential n GWP). Η μονάδα GWP ορίζεται ως το μέγεθος της συμΒολής μιας χημικής ουσίας στο φαινόμενο θερμοκηπίουγια μία περίοδο 100 χρόνων συγκρινόμενη με αυτή του CO2. Το GWP του CO2 έχει οριστεί ίσο με 1 και ο πίνακας 2 δείχνει πως μεταβάλλονται το ODP και το GWP ανάλογα με το ψυκτικό μέσο.

Ακόμη ένα άλλο μέτρο σχετίζεται με την κατανάλωση του μηχανήματος. Ετσι, όσο περισσότερο αποδοτικός είναι ο ψύκτης, για παράδειγμα, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για να λειτουργήσει και άρα τόσο λιγότερο CO2 εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τα συμβατικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς παραγωγής πλεκτρικής ισχύος.

Εναλλακτικά Ψυκτικά Μέσα

Για τους μεγάλους φυγοκεντρικούς ψύκτες με υδραυλωτού τύπου εξατμιστές (flooded) που χρησιμοποιούσαν CFC-ll, 12 και 500, τα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα σύμφωνα με την ΕΡΑ που προτείνονται είναι αντίστοιχα τα HCFC-123, HFC-134a καιHFC-134a ενώ για τους καινούργιους ψύκτες προτείνονται τα HFC-134a, HCFC-123 και HCFC-22.

Για τους ψύκτες άμεσης εκτόνωσης (DX n κελύφους - αυλού) που χρησιμοποιούν HCFC-22 δεν είναι εύκολο να προσδιορι­στεί το καλύτερο υποκατάστατο.

Οπως γράφτηκε πιο πριν, το πιο διαδεδομένο από όλα τα HCFC είναι το R-22 το οποίο έχει κυριολεκτικά κατακτήσει την Βιομηχανία κλιματισμού. Είναι προφανές ότι τα υποκατάστατα νέα ψυκτικά μέσα θα πρέπει να έχουν τα πλεονεκτήματα που δεν έχει το HCFC-22 (από περιβαλλοντικής άποψης), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διατηρούν τις ίδιες θερμοδυναμικές ιδιότητες. Περιβαλλοντικώς, τα ιδανικά υποκατάστατα, επομένως, θα πρέπει να έχουν μηδενικό ODP και χαμηλό GWP.

Η ομοιότητα των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι σημαντική κατά την μετατροπή ψυκτών από ένα ψυκτικό μέσο σε άλλο, διότι n ψυκτική ικανότητα και n απόδοση μειώνονται δραστικά. Στην περίπτωση σχεδιασμού νέων ψυκτών, n ομοιότπτα των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι λιγότερο σημαντική, διότι οι νέοι ψύκτες θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τα χαρακτηριστικά του νέουψυκτικού μέσου.

Αρκετά υποκατάστατα του R-22 έχουν αναγνωριστεί και από το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ψυκτικών Μέσων (AREP ­ Αlternative Refrigerant Evaluation Program). Αυτό το διεθνές πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από όλη τη βιομηχανία, δημιουργήθηκε από σημαντικούς κατασκευαστές ψυκτικών υγρών και μηχανημάτων κλιματισμού, με σκοπό την ύπαρξη μια ευρείας βάσης αξιολόγησης των υποκατάστατων μέσων. Σήμερα υπάρχουν πέντε επικρατέστερες εναλλακτικές λύσεις: HCFC-123, HFC-407C, HFC-404A, HFC-134α και HFC-410A. H YORK, συμμετέχουσα στο ΑREP, πιστεύει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και στις πέντε προαναφερόμενες εναλλακτικές λύσεις.

 

Αξιολόγηση των Υποκατάστατων Ψυκτικών Υγρών του HCFC-22

  Από τα προαναφερθέντα υποκατάστατα μόνο τα τέσσερα "οικολογικά" που είναι "HFC" δεν περιέχουν στα μόριά τους χλώριο και έτσι έχουν ODP ίσον με το μηδέν.
  Όσο αφορά την ισχύ τους σε GWP, τα μεγέθη ποικίλουν. Όλα τα εναλλακτικά έχουν χαμηλό δείκτη τοξικότητας και δεν είναι εύφλεκτα, όπως ακριβώς και το HCFC-22. Πάντως οι ψυκτικές τους ικανότητες, οι αποδόσεις και οι πιέσεις λειτουργίας τους διαφέρουν, πράγμα που επηρεάζει τις εφαρμογές τους. Για να είναι πετυχημένη μία μετατροπή ενός παλιού ψύκτη ώστε να χρησιμοποιεί νέο ψυκτικό μέσο, αυτό θα πρέπει να έχει πίεση λειτουργίας, ψυκτική ικανότητα και απόδοση παρόμοιες με αυτές του HCFC-22. Αυτά τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά εγγυώνται για την ψυκτική ικανότητά και απόδοση του ψύκτη.
  Πώς συγκρίνονται θερμοδυναμικώς τα υποψήφια εναλλακτικά ψυκτικά μέσα; Το Γράφημα 1 δείχνει την πίεση ψυκτική ικανότητα και απόδοση τους σε σχέση με το HCFC-22. 

  Επειδή ο σχεδιασμός ενός νέου ψύκτη γίνεται με γνώμονα τα χαρακτηριστικά του ψυκτικού μέσου, όλα τα πιο πάνω υποκατάστατα είναι υποψήφια για χρήση ειδικά στους νέους ψύκτες DX. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός του νέου ψύκτη θα διαφέρει από τους ψύκτες που λειτουργούν με HCFC-22, άλλες φορές περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο, ανάλογα τα χαρακτηριστικά του νέου ψυκτικού μέσου που θα επιλεχθεί. 
  Ειδικότερα: Το HCFC-123 είναι ένα χαμηλής πίεσης ψυκτικό που χρησιμοποιείται σε ψύκτες φυγοκεντρικούς. Είναι ένα υψηλής απόδοσης ψυκτικό μέσο με ODP=0,02. Αυτό είναι καλό για κατόχους ψυκτών με CFC-11 διότι το HCFC-123 είναι το μόνο εναλλακτικό μέσο για την μετατροπή αυτών των ψυκτών. H YORK παρουσίασε πρώτη ψύκτη με HCFC-123 το 1989 και από τότε έχει κάνει πολλές μετατροπές σε ψύκτες από CFC-11 σε HCFC-123. Επιστημονικά στοιχεία αλλά και εργαστηριακές μετρήσεις δείχνουν πως το CFC-11 είναι ασφαλές και αποδοτικό ψυκτικό μέσο.
  Το HFC-134A είναι μεσαίας πίεσης μέσο με τιμή ODP=0 και υψηλή απόδοση. Το HFC-134A είναι το πλέον κατάλληλο για μετατροπή ψύκτη με CFC-12 ή CFC-500. Το HCFC-134A μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψύκτες θετικού εκτοπίσματος συμπιεστές, ειδικά στους υδρόψυκτους ψύκτες με flooded εξατμιστές. Το γεγονός ότι το HCFC-134A χρειάζεται κατά 35% περισσότερο όγκο στον συμπιεστή, ως αποτέλεσμα έχει να ελαττώνει την ψυκτική ικανότητα του ψύκτη όταν αυτό χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο του HCFC-22. 
   Το HFC-410A έχει ODP=0 και είναι ένα αποδεκτά εναλλακτικό μέσο του HCFC-22 σε νέους ψύκτες. Είναι υψηλής πίεσης ψυκτικό μέσο με 40% μεγαλύτερη πίεση από αυτή του HCFC-22
   Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να δώσει σημαντικά μεγαλύτερη ψυκτική ικανότητα με την προϋπόθεση ότι ο συμπιεστής είναι κατασκευασμένος να αντέχει σε μεγαλύτερη πίεση από αυτή. Υψηλότερη πίεση λειτουργίας σημαίνει επίσης ότι θα απαιτείται λιγότερο αέριο στο κύκλωμα του ψύκτη για να επιτευχθεί η ίδια ψυκτική ισχύς. Συνεπώς, σε σχέση με το HCFC-22, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότεροι ή πιο αργόστροφοι συμπιεστές. Στους ψύκτες DX που χρησιμοποιούν HFC-404A, υπάρχει χαμηλότερη απόδοση και υψηλότερη πίεση λειτουργίας. Για να αντισταθμιστεί η χαμηλότερη αυτή απόδοση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτεροι εναλλάκτες θερμότητας.
   Το HFC-407C είναι ένα υψηλής πίεσης ψυκτικό μέσο παρόμοιας πίεσης με αυτή του HCFC-22 και έχει ODP=0. Το HFC-407C είναι το ιδεώδες εναλλακτικό μέσο του HCFC-22 στους ψύκτες DX αφού τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του είναι παρόμοια με αυτά του HCFC-22. Μια μοναδική ιδιότητα γνωστή ως "Temperature Glide Phenomenon" (Φαινόμενο Διαφοροποίησης της θερμοκρασίας Ατμοποίησης) κάνει το HCFC-407C ακόμη πιό ιδεώδες.

 

Φαινόμενο Διαφοροποίησης της Θερμοκρασίας Ατμοποίησης


   Τα HFC-407A, HFC-404Α και HFC-410A είναι μείγματα άλλων ψυκτικών υγρών. Ειδικότερα: Το HFC-407C είναι ένα τριπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-32 (23%), HFC-125 (25%) και HFC-134a (52%). Το HFC-404A είναι επίσης ένα τριπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-125 (44%), HFC-143a (52%) και HFC-134a (4%). To HFC-410A είναι ένα διπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-32 (50%) και HFC-125 (50%). 
   Όλα αυτά τα εναλλακτικά μέσα είναι "ζεοτροπικά" μείγματα, πράγμα που σημαίνει ότι το τελικό μείγμα δεν αντιδρά σαν μια ουσία. Σε μια δεδομένη πίεση, τα συστατικά εξατμίζονται και συμπυκνώνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες και όχι στην ίδια. Η έκφραση "Temperature Glide Phenomenon" περιγράφει αυτό ακριβώς το φαινόμενο.
   Τα ψυκτικά υγρά HFC-404A και HFC-410A έχουν "διαφοροποίηση" περίπου 0,6 ºC ή λιγότερο. Αυτή η τιμή είναι τόσο μικρή που μπορούμε να παραβλέψουμε την επίδρασή της. Όμως το HFC-407C παρουσιάζει "διαφοροποίηση" ίση με 4,9 ºC.
   Το φαινόμενο Temperature Glide, αν κατανοηθεί πλήρως, θα έχει τεράστια σημασία για τους κατασκευαστές καθώς και για τους αγοραστές των ψυκτών, ως μέσον βελτίωσης της απόδοσης του ψύκτη. Αρχικά το φαινόμενο Temperature Glide μοιάζει να είναι μια ανεπιθύμητη παρενέργεια σε ένα υποκατάστατο του HCFC-22. Μια όμως βαθύτερη εξέταση αποκαλύπτει ότι το Temperature Glide φαινόμενο του HFC-407C παρέχει ένα πολλά υποσχόμενο πλεονέκτημα, την τεράστια δηλαδή βελτίωση στην απόδοση του ψύκτη.
   Αν ο εξατμιστής του ψύκτη DX είναι εναλλάκτης αντιροής, τότε το ψυχρό νερό και το ψυκτικό υγρό εισέρχονται σε αυτόν από αντίθετες πλευρές, όπως φαίνεται στο γράφημα 2. 

  Με αυτόν τον σχεδιασμό, η θερμοκρασία εξόδου του ψυκτικού υγρού θα είναι 45 ºF (7,2 ºC) αφού το ψυκτικό μέσο είναι ζεοτροπικό μείγμα και η θερμοκρασία ατμοποίησης μεταβάλλεται από συστατικό σε συστατικό. Συγκρίνετε αυτή την θερμοκρασία με ένα ψύκτη HCFC-22 που χρησιμοποιεί τον ίδιο εναλλάκτη. Η θερμοκρασία εξόδου του ψυκτικού υγρού θα ήταν 37 ºF (2,8 ºC)), αφού το μέσο είναι ομογενής ουσία και η θερμοκρασία ατμοποίησης σταθερή. Η υψηλότερη θερμοκρασία ατμοποίησης σταθερή. Η υψηλότερη θερμοκρασία εξόδου σημαίνει ότι ο συμπιεστής εργάζεται λιγότερο για να ανεβάσει το ψυκτικό μέσο στην θερμοκρασία συμπύκνωσης ύστερα από την έξοδο του από τον εξατμιστή. Λιγότερη εργασία του συμπιεστή προφανώς σημαίνει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Χάρη στο φαινόμενο Temperature Glide, το HFC-407C υπόσχεται να είναι ένα εξαιρετικό υποκατάστατο του HCFC-22, όχι μόνο από πλευράς O.D.P. και G.W.P. αλλά και λόγω απόδοσης (efficiency).

H Εταιρία μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση εδώ και 4 χρόνια να εισάγει και να διανέμει αποκλειστικά τα ψυκτικά ρευστά μιας εκ' των μεγαλυτέρων Αμερικανικών βιομηχανιών και ηγέτη στο κλάδο της παγκοσμίως. Της εταιρίας της οποίας τα ψυκτικά ρευστά με την ονομασία GENETRON έχουν κατακλύσει την παγκόσμια αγορά και ικανοποιούν καθημερινως με την απόδοσή τους και τη καθαρότητά τους τους τεχνικούς της ψύξης και του κλιματισμού σ' όλο το κόσμο. 'Ετσι λοιπόν οι Έλληνες τεχνικοί έχουν κι αυτοί πλέον τη δυνατότητα να ικανοποιούν την πελατεία τους χρησιμοποιώντας τεχνολογικά υψηλής ποιότητος ψυκτικά ρευστά και να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, μιας που η Honeywell είναι από τους ηγέτες στην ανάπτυξη και κατασκευή και οικολογικών πλέον ρευστών, πολλές φορές κατ' αποκλειστικότητα (R-507, R-407C, R-410A).

AZ-50 (R-507)
Μόνο αζεοτροπικά για να αντικαταστήσει R- 507 και R- 22 σε χαμηλής ή μέσης θερμοκρασίας εμπορικά ψυκτικά συστήματα.

AZ-20 (R-410Α)
Μακροπρόθεσμη αντικατάσταση για R-22 στα νέα ενωτικά κλιματιστικά συστήματα.

Το Honeywell/Genetron προσφέρει την ευρύτερη γραμμή της βιομηχανίας περιβαλλοντικά ασφαλέστερων ψυκτικών ουσιών συμπεριλαμβανομένου:

Original Αντικαταστάτης
R-11 R-123
R-12 R-134a
R-409A
R-502 AZ-50
R-404A
HP80 (R-402A)
R-22 AZ-20
AZ-50
R-407C
R-13B1 AZ-20

H Refrigerant Products Ltd (RPL), προσφέρει επίσης μια περιεκτική υπηρεσία αποκατάστασης ψυκτικών ουσιών που περιλαμβάνει την πίστωση και το εμπόριο των ψυκτικών ουσιών. H RPL έχει την μοναδική τεχνολογία διαχωρισμού να χωρίσει ένα ευρύ φάσμα των μιγμάτων ψυκτικών ουσιών με αυτόν τον τρόπο αποφεύγοντας τις υψηλές δαπάνες καταστροφής.

Καλέστε μας σήμερα για περισσότερες πληροφορίες.

Θα σας παρουσιάσουμε πώς το να μένετε δροσεροί είναι εύκολο με τις ψυκτικές ουσίες Honeywell/Genetron.

   

H παγκόσμια νομοθεσία έχει ξεκινήσει από το ΠεριΒαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (United Nations Environmental Programme n UNEP) και σκοπός της είναι να ελαττώσει την καταστροφή του στρώματος του όζοντος. Το πρωτόκολλο του Montreal εγκρίθηκε το 1987 με σκοπό να ελέγξει την παραγωγή των υπεύθυνων ουσιών για την καταστροφή του στρώματος του όζο­ντος μεταξύ των οποίων είναι και τα CFC, HCFC. 

Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ έχει την πρόληψη τόσο να κατευθύνει όσο και να ελέγξει μελλοντικές τεχνικές και οικονομικές μελέτες.
 Επίσης, στις αρχές του '90, υπήρξαν και άλλες συνθή
κες όπως τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου (1990), Κοπεγχάγης (1992) και Βιέννης (1995).

H παγκόσμια νομοθεσία έχει ξεκι
νήσει από το ΠεριΒαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών

(United Nations Environmental Programme n UNEP) και σκοπός της είναι να ελαττώσει την καταστροφή του στρώματος του όζοντος. Το πρωτόκολλο του Montreal εγκρίθηκε το 1987 με σκοπό να ελέγξει την παραγωγή των υπεύθυνων ουσιών γιατην καταστροφή του στρώματος του όζοντος μεταξύ των οποίων είναι και τα CFC, HCFC. Το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ έχει την πρόλπψη τόσο να κατευθύνει όσο και να ελέγξει μελλοντικές τεχνικές και οικονομικές μελέτες. Επίσπς, στις αρχές του '90, υπήρξαν και άλλες συνθήκες όπως τα Πρωτόκολλα του Λονδίνου (1990), Κοπεγχάγπς (1992) και Βιέννπς (1995).

Τ α CFC, τα οποία έχουν την υψηλότερη ικανότπτα Καταστροφής του Οζοντος (Ozone Depletion Performance n ODP), σταδιακά καταργήθπκαν από 1 lαν. 1996. Σήμερα, οι μόνες ποσότπτες ψυκτικών μέσων που μπορούν να αντικαταστήσουν υπάρχοντα μπχανήματα που χρπσιμοποιούν CFC είναι αυτές που είχαν αποθπκευτεί σε αποθπκες πριν το 1996 n αυτές που διασώθπκαν από άχρπστα n παροπλισμέ­να μπχανήματα (ανακυκλωμένο ψυκτικό μέσο, δπλαδή). Παρ' όλα αυτά, μπχανή­ματα που ήδπ χρπσιμοποιούν CFC επι­τρέπεται να παραμείνουν σε λειτουργία.

Η χρήσπ των HCFC (το πιο διαδεδομένο από όλα είναι το HCFC-22 n R-22 το οποίο χρπσιμοποιείται εδώ και 60 χρόνια) έχουν κυριολεκτικά κατακτήσει την Βιομηχανία κλιματισμού όχι μόνο σε ψύκτες και αντλίες θερμότπτας αλλά και σε μικρά κλιματιστικά επίσης. Η κατανάλωση των ψυκτικών αυτών μέσων έχει περιορι­στεί από το 1996 σε διάφορες Βαθμίδες.

Σύμφωνα με τον Αμερικάνικο Οργανισμό Προοτασίας Περιβάλλοντος (Enviromlental Protection Agency n ΕΡΑ) και όσον αφορά την σταδιακή κατάργηση των διαφόρων ψυκτικών μέσων HCFC, η πρόταση του στην συνάντηση της Κοπεγχάγης είναι αυτή που φαίνεται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1: Κατάργηση των HCFC σύμφωνα με ΕΡΑ
HCFC ODP Τέλος χρήσης σε καινούρια μηχανήματα Τέλος χρήσης για συντήρηση Τέλος παραγωγής
141b 0,1 - - 2003
142b 0,07 - - 2010
22 0,05 2010 2020 2020
123 0,02 2020 2030 2030

Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης έχουν υιοθετήσει ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Ετσι, αντλίες θερμότπτας με χρήση του HCFC-22 θα σταματήσουν να παράγονται πέρα απ' το τέλος του 2003, n παραγωγή των ψυκτών θα σταματήσει πλήρως πέρα από τα μέσα του 2002 ενώ η τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των μη­χανημάτων αυτών θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλή του 2008.


Παγκόσμια Νομοθεσία κατά της Παγκόσμιας Μεταβολής του Κλίματος

Οι συναντήσεις του Ρίο (1992) αλλά και του Κυότο (1997) δεν έχουν καταλήξει σε κάποια παγκόσμια και οριστική νομοθεσία αλλά μόνο σε γενικούς κανόνες και προτάσεις για την μείωση της παραγωγής των ανά περίπτωση υπεύθυνων αερίων. Τα πιο γνωστά αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκππίου είναι μεταξύ άλλων το CO2, μεθάνιο και ΝΟx. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι π καύση των συμβατικών καυσίμων είναι ο κύριος παράγοντας για την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό προέρχεται από αυτοκίνπτα και λεωφορεία, από εργοστάσια που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, γραφεία και κατοικίες. Ενας από τους μεγαλύτερους χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας, n Βιομηχανία HVACR είναι και πάλιστο στόχαστρο της παγκόσμιας νομοθεσίας σε θέματα της Παγκόσμιας Μεταβολής Κλίματος.

Οπως με το ODP έτσι και εδώ, κάθε ψυκτικό μέσο έχει ένα μέτρο σύγκρισης: το Δυναμικό ΕπιΒάρυνσης του Φαινομένου του Θερμοκηπίου (Global Warming Potential n GWP). Η μονάδα GWP ορίζεται ως το μέγεθος της συμΒολής μιας χημικής ουσίας στο φαινόμενο θερμοκηπίουγια μία περίοδο 100 χρόνων συγκρινόμενη με αυτή του CO2. Το GWP του CO2 έχει οριστεί ίσο με 1 και ο πίνακας 2 δείχνει πως μεταβάλλονται το ODP και το GWP ανάλογα με το ψυκτικό μέσο.

Ακόμη ένα άλλο μέτρο σχετίζεται με την κατανάλωση του μηχανήματος. Ετσι, όσο περισσότερο αποδοτικός είναι ο ψύκτης, για παράδειγμα, τόσο λιγότερη ενέργεια απαιτείται για να λειτουργήσει και άρα τόσο λιγότερο CO2 εκλύεται στην ατμόσφαιρα από τα συμβατικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται σε σταθμούς παραγωγής πλεκτρικής ισχύος.

Εναλλακτικά Ψυκτικά Μέσα

Για τους μεγάλους φυγοκεντρικούς ψύκτες με υδραυλωτού τύπου εξατμιστές (flooded) που χρησιμοποιούσαν CFC-ll, 12 και 500, τα εναλλακτικά ψυκτικά μέσα σύμφωνα με την ΕΡΑ που προτείνονται είναι αντίστοιχα τα HCFC-123, HFC-134a καιHFC-134a ενώ για τους καινούργιους ψύκτες προτείνονται τα HFC-134a, HCFC-123 και HCFC-22.

Για τους ψύκτες άμεσης εκτόνωσης (DX n κελύφους - αυλού) που χρησιμοποιούν HCFC-22 δεν είναι εύκολο να προσδιορι­στεί το καλύτερο υποκατάστατο.

Οπως γράφτηκε πιο πριν, το πιο διαδεδομένο από όλα τα HCFC είναι το R-22 το οποίο έχει κυριολεκτικά κατακτήσει την Βιομηχανία κλιματισμού. Είναι προφανές ότι τα υποκατάστατα νέα ψυκτικά μέσα θα πρέπει να έχουν τα πλεονεκτήματα που δεν έχει το HCFC-22 (από περιβαλλοντικής άποψης), ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να διατηρούν τις ίδιες θερμοδυναμικές ιδιότητες. Περιβαλλοντικώς, τα ιδανικά υποκατάστατα, επομένως, θα πρέπει να έχουν μηδενικό ODP και χαμηλό GWP.

Η ομοιότητα των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι σημαντική κατά την μετατροπή ψυκτών από ένα ψυκτικό μέσο σε άλλο, διότι n ψυκτική ικανότητα και n απόδοση μειώνονται δραστικά. Στην περίπτωση σχεδιασμού νέων ψυκτών, n ομοιότπτα των θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών είναι λιγότερο σημαντική, διότι οι νέοι ψύκτες θα είναι ειδικά σχεδιασμένοι για τα χαρακτηριστικά του νέουψυκτικού μέσου.

Αρκετά υποκατάστατα του R-22 έχουν αναγνωριστεί και από το Πρόγραμμα Αξιολόγησης Ψυκτικών Μέσων (AREP ­ Αlternative Refrigerant Evaluation Program). Αυτό το διεθνές πρόγραμμα, το οποίο υποστηρίζεται από όλη τη βιομηχανία, δημιουργήθηκε από σημαντικούς κατασκευαστές ψυκτικών υγρών και μηχανημάτων κλιματισμού, με σκοπό την ύπαρξη μια ευρείας βάσης αξιολόγησης των υποκατάστατων μέσων. Σήμερα υπάρχουν πέντε επικρατέστερες εναλλακτικές λύσεις: HCFC-123, HFC-407C, HFC-404A, HFC-134α και HFC-410A. H YORK, συμμετέχουσα στο ΑREP, πιστεύει ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα και στις πέντε προαναφερόμενες εναλλακτικές λύσεις.

 

Αξιολόγηση των Υποκατάστατων Ψυκτικών Υγρών του HCFC-22

  Από τα προαναφερθέντα υποκατάστατα μόνο τα τέσσερα "οικολογικά" που είναι "HFC" δεν περιέχουν στα μόριά τους χλώριο και έτσι έχουν ODP ίσον με το μηδέν.
  Όσο αφορά την ισχύ τους σε GWP, τα μεγέθη ποικίλουν. Όλα τα εναλλακτικά έχουν χαμηλό δείκτη τοξικότητας και δεν είναι εύφλεκτα, όπως ακριβώς και το HCFC-22. Πάντως οι ψυκτικές τους ικανότητες, οι αποδόσεις και οι πιέσεις λειτουργίας τους διαφέρουν, πράγμα που επηρεάζει τις εφαρμογές τους. Για να είναι πετυχημένη μία μετατροπή ενός παλιού ψύκτη ώστε να χρησιμοποιεί νέο ψυκτικό μέσο, αυτό θα πρέπει να έχει πίεση λειτουργίας, ψυκτική ικανότητα και απόδοση παρόμοιες με αυτές του HCFC-22. Αυτά τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά εγγυώνται για την ψυκτική ικανότητά και απόδοση του ψύκτη.
  Πώς συγκρίνονται θερμοδυναμικώς τα υποψήφια εναλλακτικά ψυκτικά μέσα; Το Γράφημα 1 δείχνει την πίεση ψυκτική ικανότητα και απόδοση τους σε σχέση με το HCFC-22. 

  Επειδή ο σχεδιασμός ενός νέου ψύκτη γίνεται με γνώμονα τα χαρακτηριστικά του ψυκτικού μέσου, όλα τα πιο πάνω υποκατάστατα είναι υποψήφια για χρήση ειδικά στους νέους ψύκτες DX. Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός του νέου ψύκτη θα διαφέρει από τους ψύκτες που λειτουργούν με HCFC-22, άλλες φορές περισσότερο και άλλες φορές λιγότερο, ανάλογα τα χαρακτηριστικά του νέου ψυκτικού μέσου που θα επιλεχθεί. 
  Ειδικότερα: Το HCFC-123 είναι ένα χαμηλής πίεσης ψυκτικό που χρησιμοποιείται σε ψύκτες φυγοκεντρικούς. Είναι ένα υψηλής απόδοσης ψυκτικό μέσο με ODP=0,02. Αυτό είναι καλό για κατόχους ψυκτών με CFC-11 διότι το HCFC-123 είναι το μόνο εναλλακτικό μέσο για την μετατροπή αυτών των ψυκτών. H YORK παρουσίασε πρώτη ψύκτη με HCFC-123 το 1989 και από τότε έχει κάνει πολλές μετατροπές σε ψύκτες από CFC-11 σε HCFC-123. Επιστημονικά στοιχεία αλλά και εργαστηριακές μετρήσεις δείχνουν πως το CFC-11 είναι ασφαλές και αποδοτικό ψυκτικό μέσο.
  Το HFC-134A είναι μεσαίας πίεσης μέσο με τιμή ODP=0 και υψηλή απόδοση. Το HFC-134A είναι το πλέον κατάλληλο για μετατροπή ψύκτη με CFC-12 ή CFC-500. Το HCFC-134A μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ψύκτες θετικού εκτοπίσματος συμπιεστές, ειδικά στους υδρόψυκτους ψύκτες με flooded εξατμιστές. Το γεγονός ότι το HCFC-134A χρειάζεται κατά 35% περισσότερο όγκο στον συμπιεστή, ως αποτέλεσμα έχει να ελαττώνει την ψυκτική ικανότητα του ψύκτη όταν αυτό χρησιμοποιείται σαν υποκατάστατο του HCFC-22. 
   Το HFC-410A έχει ODP=0 και είναι ένα αποδεκτά εναλλακτικό μέσο του HCFC-22 σε νέους ψύκτες. Είναι υψηλής πίεσης ψυκτικό μέσο με 40% μεγαλύτερη πίεση από αυτή του HCFC-22
   Σαν αποτέλεσμα, μπορεί να δώσει σημαντικά μεγαλύτερη ψυκτική ικανότητα με την προϋπόθεση ότι ο συμπιεστής είναι κατασκευασμένος να αντέχει σε μεγαλύτερη πίεση από αυτή. Υψηλότερη πίεση λειτουργίας σημαίνει επίσης ότι θα απαιτείται λιγότερο αέριο στο κύκλωμα του ψύκτη για να επιτευχθεί η ίδια ψυκτική ισχύς. Συνεπώς, σε σχέση με το HCFC-22, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μικρότεροι ή πιο αργόστροφοι συμπιεστές. Στους ψύκτες DX που χρησιμοποιούν HFC-404A, υπάρχει χαμηλότερη απόδοση και υψηλότερη πίεση λειτουργίας. Για να αντισταθμιστεί η χαμηλότερη αυτή απόδοση θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν μεγαλύτεροι εναλλάκτες θερμότητας.
   Το HFC-407C είναι ένα υψηλής πίεσης ψυκτικό μέσο παρόμοιας πίεσης με αυτή του HCFC-22 και έχει ODP=0. Το HFC-407C είναι το ιδεώδες εναλλακτικό μέσο του HCFC-22 στους ψύκτες DX αφού τα χαρακτηριστικά λειτουργίας του είναι παρόμοια με αυτά του HCFC-22. Μια μοναδική ιδιότητα γνωστή ως "Temperature Glide Phenomenon" (Φαινόμενο Διαφοροποίησης της θερμοκρασίας Ατμοποίησης) κάνει το HCFC-407C ακόμη πιό ιδεώδες.

 

Φαινόμενο Διαφοροποίησης της Θερμοκρασίας Ατμοποίησης


   Τα HFC-407A, HFC-404Α και HFC-410A είναι μείγματα άλλων ψυκτικών υγρών. Ειδικότερα: Το HFC-407C είναι ένα τριπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-32 (23%), HFC-125 (25%) και HFC-134a (52%). Το HFC-404A είναι επίσης ένα τριπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-125 (44%), HFC-143a (52%) και HFC-134a (4%). To HFC-410A είναι ένα διπλό μείγμα αποτελούμενο από HFC-32 (50%) και HFC-125 (50%). 
   Όλα αυτά τα εναλλακτικά μέσα είναι "ζεοτροπικά" μείγματα, πράγμα που σημαίνει ότι το τελικό μείγμα δεν αντιδρά σαν μια ουσία. Σε μια δεδομένη πίεση, τα συστατικά εξατμίζονται και συμπυκνώνονται σε διαφορετικές θερμοκρασίες και όχι στην ίδια. Η έκφραση "Temperature Glide Phenomenon" περιγράφει αυτό ακριβώς το φαινόμενο.
   Τα ψυκτικά υγρά HFC-404A και HFC-410A έχουν "διαφοροποίηση" περίπου 0,6 ºC ή λιγότερο. Αυτή η τιμή είναι τόσο μικρή που μπορούμε να παραβλέψουμε την επίδρασή της. Όμως το HFC-407C παρουσιάζει "διαφοροποίηση" ίση με 4,9 ºC.
   Το φαινόμενο Temperature Glide, αν κατανοηθεί πλήρως, θα έχει τεράστια σημασία για τους κατασκευαστές καθώς και για τους αγοραστές των ψυκτών, ως μέσον βελτίωσης της απόδοσης του ψύκτη. Αρχικά το φαινόμενο Temperature Glide μοιάζει να είναι μια ανεπιθύμητη παρενέργεια σε ένα υποκατάστατο του HCFC-22. Μια όμως βαθύτερη εξέταση αποκαλύπτει ότι το Temperature Glide φαινόμενο του HFC-407C παρέχει ένα πολλά υποσχόμενο πλεονέκτημα, την τεράστια δηλαδή βελτίωση στην απόδοση του ψύκτη.
   Αν ο εξατμιστής του ψύκτη DX είναι εναλλάκτης αντιροής, τότε το ψυχρό νερό και το ψυκτικό υγρό εισέρχονται σε αυτόν από αντίθετες πλευρές, όπως φαίνεται στο γράφημα 2. 

  Με αυτόν τον σχεδιασμό, η θερμοκρασία εξόδου του ψυκτικού υγρού θα είναι 45 ºF (7,2 ºC) αφού το ψυκτικό μέσο είναι ζεοτροπικό μείγμα και η θερμοκρασία ατμοποίησης μεταβάλλεται από συστατικό σε συστατικό. Συγκρίνετε αυτή την θερμοκρασία με ένα ψύκτη HCFC-22 που χρησιμοποιεί τον ίδιο εναλλάκτη. Η θερμοκρασία εξόδου του ψυκτικού υγρού θα ήταν 37 ºF (2,8 ºC)), αφού το μέσο είναι ομογενής ουσία και η θερμοκρασία ατμοποίησης σταθερή. Η υψηλότερη θερμοκρασία ατμοποίησης σταθερή. Η υψηλότερη θερμοκρασία εξόδου σημαίνει ότι ο συμπιεστής εργάζεται λιγότερο για να ανεβάσει το ψυκτικό μέσο στην θερμοκρασία συμπύκνωσης ύστερα από την έξοδο του από τον εξατμιστή. Λιγότερη εργασία του συμπιεστή προφανώς σημαίνει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Χάρη στο φαινόμενο Temperature Glide, το HFC-407C υπόσχεται να είναι ένα εξαιρετικό υποκατάστατο του HCFC-22, όχι μόνο από πλευράς O.D.P. και G.W.P. αλλά και λόγω απόδοσης (efficiency).

H Εταιρία μας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση εδώ και 4 χρόνια να εισάγει και να διανέμει αποκλειστικά τα ψυκτικά ρευστά μιας εκ' των μεγαλυτέρων Αμερικανικών βιομηχανιών και ηγέτη στο κλάδο της παγκοσμίως. Της εταιρίας της οποίας τα ψυκτικά ρευστά με την ονομασία GENETRON έχουν κατακλύσει την παγκόσμια αγορά και ικανοποιούν καθημερινως με την απόδοσή τους και τη καθαρότητά τους τους τεχνικούς της ψύξης και του κλιματισμού σ' όλο το κόσμο. 'Ετσι λοιπόν οι Έλληνες τεχνικοί έχουν κι αυτοί πλέον τη δυνατότητα να ικανοποιούν την πελατεία τους χρησιμοποιώντας τεχνολογικά υψηλής ποιότητος ψυκτικά ρευστά και να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, μιας που η Honeywell είναι από τους ηγέτες στην ανάπτυξη και κατασκευή και οικολογικών πλέον ρευστών, πολλές φορές κατ' αποκλειστικότητα (R-507, R-407C, R-410A).

AZ-50 (R-507)
Μόνο αζεοτροπικά για να αντικαταστήσει R- 507 και R- 22 σε χαμηλής ή μέσης θερμοκρασίας εμπορικά ψυκτικά συστήματα.

AZ-20 (R-410Α)
Μακροπρόθεσμη αντικατάσταση για R-22 στα νέα ενωτικά κλιματιστικά συστήματα.

Το Honeywell/Genetron προσφέρει την ευρύτερη γραμμή της βιομηχανίας περιβαλλοντικά ασφαλέστερων ψυκτικών ουσιών συμπεριλαμβανομένου:

Original Αντικαταστάτης
R-11 R-123
R-12 R-134a
R-409A
R-502 AZ-50
R-404A
HP80 (R-402A)
R-22 AZ-20
AZ-50
R-407C
R-13B1 AZ-20

H Refrigerant Products Ltd (RPL), προσφέρει επίσης μια περιεκτική υπηρεσία αποκατάστασης ψυκτικών ουσιών που περιλαμβάνει την πίστωση και το εμπόριο των ψυκτικών ουσιών. H RPL έχει την μοναδική τεχνολογία διαχωρισμού να χωρίσει ένα ευρύ φάσμα των μιγμάτων ψυκτικών ουσιών με αυτόν τον τρόπο αποφεύγοντας τις υψηλές δαπάνες καταστροφής.

Καλέστε μας σήμερα για περισσότερες πληροφορίες.

Θα σας παρουσιάσουμε πώς το να μένετε δροσεροί είναι εύκολο με τις ψυκτικές ουσίες Honeywell/Genetron.

   

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΨΥΚΤΙΚΑ

Προϊόν Εφαρμογές Αντικαθιστά
ΑΖ-50 (R-507) Χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας ψυκτικά μέσα R-502, R-22, R-12, R-22,
R-502
404A Χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας R-502, R-22, R-12
402A (HP80) Χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας - Retrofits R-502
AZ-20 (R410A) Κλιματιστικά & αντλίες θέρμανσης, μέσης θερμοκρασίας ψύξης R-22
407C Κλιματιστικά R-22
134A Μέσης θερμοκρασίας, κλιματιστικά αυτοκινήτων,
Κλιματιστικά
ψυκτικοί θάλαμοι.
R-12, R-22,
R-12
R-12, R-22
R-12
401A (MP39) Mέσης θερμοκρασίας - Retrofits R-12
401B (MP66) Χαμηλής θερμοκρασίας - Retrofits R-12
409A Retrofits Ψύξης R-12
123 Centrifugal chillers R-11
124 Specialty Chillers R-11
23 Χαμηλής θερμοκρασίας ψύξη R-13, R-503

 

 
     
     

Φυσικό Αέριο, Θέρμανση, Κλιματισμός, Υδραυλικά. κατασκευή - εγκαταστάσεις - πωλήσεις - μελέτες - επισκευές.
Κλιματιστικά, Daikin, Συστήματα θέρμανσης, υδραυλικών, ηλιακά, Καυστήρες πετρελαίου, Θερμαντικά σώματα, Διακόπτες σωμάτων, Δεξαμενές πολυαιθυλενίου, Αυτονομίες, Καμινάδες, Κυκλοφορητές, Δοχεία Διαστολής, Θερμοσίφωνες, Ηλιακά, Ταχυμπόιλερ λεβητοστασίου, Όργανα θέρμανσης Επιτοίχιοι λέβητες, Εξαρτήματα καμινάδος, Καυστήρες Αερίου, Μελέτη Φυσικού αερίου, Split τοίχου, Δαπέδου/οροφής, Κασσέτες, Οροφής/τοίχου, Τύπου αεραγωγού, Συστήματα νερού, Εξαρτήματα σιδηροσωλήνας, Εξαρτήματα Ορειχάλκινα, Εξαρτήματα χάλκινα, Σωλήνες, Μονώσεις, Mπαταρίες, Στηρίγματα, Αναλώσιμα, Κόλλες, Καθαριστικά, Σπιράλ

Μηλιαράκη 17 - Κάτω Πατήσια, 111 45, Αθήνα, Τηλ.: 210-22.80.384, 22.86.268, Fax: 210-22.81.026, george@soldatos.gr
Σπάρτακου 6 - Καλλιθέα, 176 76, Αθήνα, Τηλ.: 210-34.61.963, 34.59.269, Fax: 210-34.27.021, spyros@s-soldatos.gr
Copyright © 2008 - soldatos.gr - All Rights Reserved.

Art Internet Design

 
Εταιρικό προφίλ Προϊόντα Βασικές Αρχές E-shop Δελτία Τύπου Επικοινωνία